2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615430001-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นครี ค้าเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAKARIE KHAJARERN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบอาหารหวานไทยสาเร็จรูปในรูปแบบอัดเม็ดเพ่ือการยอมรับของ ผู้บริโภค: กรณีศึกษาข้าวเหนียวมูนมะม่วงและข้าวเหนียวมูนทุเรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Innovative Product Prototype Creation of Instant Thai Dessert in Tablet Form for Consumer Acceptance: Case Studies of Mango and Durian Sticky Rice in Coconut Cream 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 91/2562 ลว. 13 ธ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562