2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615430001-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นครี ค้าเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAKARIE KHAJARERN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบอาหารหวานไทยสาเร็จรูปในรูปแบบอัดเม็ดเพ่ือการยอมรับของ ผู้บริโภค: กรณีศึกษาข้าวเหนียวมูนมะม่วงและข้าวเหนียวมูนทุเรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Innovative Product Prototype Creation of Instant Thai Dessert in Tablet Form for Consumer Acceptance: Case Studies of Mango and Durian Sticky Rice in Coconut Cream 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 102/2563 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 91/2562 ลว. 13 ธ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างนวัตกรรมต้นแบบอาหารหวานไทยสำเร็จรูปในรูปแบบอัดเม็ด กรณีศึกษาข้าวเหนียวมูนมะม่วงและข้าวเหนียวมูนทุเรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper