2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615740018-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิชา สินธุสุวรรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONTHICHA SINTUSUWAN
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 48/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา กระนวนช่างกล จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) IMPROVING EFFICIENCY BY REDUCING WASTE FROM THE INVENTORY STORAGE PROCESS: A CASE STUDY OF KRANUANCHANGKON, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 12/2563 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ISBN/ISSN 1686-5715  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มีนาคม 2563 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 197-207  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ