2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615740031-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจตริน ขันธ์วรวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JETARIN KHANWORAWONG
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกุนเชียงหมูโดยการประยุกต์หลักการ ECRS และแนวคิดลีน 4.0 กรณีศึกษา ธุรกิจหมูยอแม่ถ้วน จังหวัดหนองคาย 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) WASTE REDUCTION IN PORK SAUSAGE PRODUCTION PROCESS BY APPLICATION ECRS PRINCIPLE AND LEAN CONCEPT 4.0: A CASE STUDY OF MAE THUAN BUSINESS, NONG KHAI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 12/2563 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกุนเชียงหมูโดยการประยุกต์ หลักการ ECRS และแนวคิดลีน 4.0 กรณีศึกษา ธุรกิจหมูยอแม่ถ้วน จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 "Business Transformation" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 7 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21 - 29  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper