2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615740188-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วฒี พิพัฒน์ไชยศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WORTHY PIPATCHAISIRI
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 48/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรการตัดอ้อยด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาลโชคดี จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REDUCTION OF WASTE FROM THE DELAY OF SUGAR CANE HARVESTER ALLOCATION USING MATHEMATICAL MODEL: A CASE STUDY OF CHOKDEE SUGAR MILL IN KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 12/2563 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดสรรรถบรรทุกอ้อยด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม LINGO: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ISBN/ISSN 2465-4264  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กันยายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ