2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615740201-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีรวิทย์ เหลืองวันทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VEERAWIT LUANGWANTHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การกำหนดกลยุทธ์เชิงการจัดการประจักษ์เพลสอะพาร์ตเมนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) DEFINING STRATEGIC MANAGEMENT OF PRAJAK PLACE APARTMENT MUANG, UDON THANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธนภณ วิมูลอาจ คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 3/2563 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดระดับกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานของธุรกิจห้องพักรายวัน ของประจักษ์เพลส อะพาร์ตเมนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ใรความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (BAs+ National Conference 2020) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Business Across Crisis" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 619-629  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper