2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42083   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ธนภณ วิมูลอาจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Thanapon Wimoonard 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625740004-1  น.ส. ณัชชารีย์ แพงคำ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740028-7  นาย ชนาธิป บุญวิทย์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740035-0  นาย กฤษกร สมบัติมาก  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740065-1  น.ส. ณัชชา คูวัฒนานุกูล  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740073-2  น.ส. ณิชกานต์ วิเชฏฐพงศ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740100-5  นาย ปิยภัทร ปรีพูล  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740105-5  นาย พรหมรัตน์ พรหมบุตร  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740138-0  นาย วีรยุทธ สมสนุก  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740143-7  น.ส. ศศิวัลลภา วรรณสิงห์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740149-5  นาย สิทธิกร ดวงอุปมา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740272-6  นาย จอห์น เอริค นาทเหนือ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740124-1  น.ส. ฤทัยรัตน์ โคตรสาร  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 27/2564 ลว. 1 มีนาคม 2564  
625740150-0  น.ส. สุภัสสร ดิเรกศรี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 8/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
635740240-0  น.ส. ทิพย์สุดา สำเริง  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 27/2564 ลว. 1 มีนาคม 2564  
รวมทั้งหมด 14 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   14   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดั สินใจเลือกขายข้าวเปลือก ของเกษตรกรในอา เภอเมือง จงัหวดัชยัภมูิ THE BEHAVIOR AND MARKETING FACTORS AFFECTING TO DECISION MAKING SELECTION BUYED PADDY OF FARMERS IN MUEANG DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม โครงการประชมุ วิชาการระดบัชาติในความรว่ มมือ 5 สถาบัน ประจ าปี 2563 (5+BAs National Conference 2020) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Business Across Crisis” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2(หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 ศนู ยศ์ ิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัวฒั นธรรมและศิลปะ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 22-29  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดระดับกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานของธุรกิจห้องพักรายวัน ของประจักษ์เพลส อะพาร์ตเมนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ใรความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (BAs+ National Conference 2020) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Business Across Crisis" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 619-629  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ข้อแนะนำทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับกลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย สาขายางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (BAs+ National Conference 2020) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Business Across Crisis" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม ในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 630-640  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การเพิ่มยอดสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ของบริษัทในเครือ BP4 Group STRATEGIES PLANNING TO INCREASE PICO FINANCE LOAN BY BP4 GROUP COMPANY LIMITED 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำป` 2563 ครั้งที่ 7 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) “Business Transformation”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก7น  
สถานที่จัดประชุม ห}องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก7น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135-143  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper