2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617020043-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ตรัย วงษ์ศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TRAI WONGSIRI
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 99/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชในการกำจัดหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE TOXICITY OF PLANT MOLLUSCICIDES EXTRACT FOR CONTROLLING GOLDEN APPLE SNAILS (Pomaceacanaliculata) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 626/2562 ลว 13 ส.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 274/2563 ลว 8 พ.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 163/2562 ลว 8 มี.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-