2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาทิตย์ ภูผาผุด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARTHIT PHUPHAPHUD
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 52/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาเทคนิคการวัดผลผลิตน้ำตาลและพลังงานของอ้อยลำในแปลงโดยตรง โดยใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of the directly measuring technique for sugar yield and energy content of sugarcane stalk on field using portable-NIR instrument 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 613/2562 ลว. 6 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 616/2562 ลว. 6 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 781/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
F แจ้งผลสอบ 15 ธันวาคม 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 837/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯ ที่ 846/2561 ลว.14 กันยายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Prediction of the fibre content of sugarcane stalk by direct scanning using visible-shortwave near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Vibrational Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 09242031  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 February 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 101 
เดือน February  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 71-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Non-destructive and rapid measurement of sugar content in growing cane stalks for breeding programmes using visible-near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Biosystems Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
ISBN/ISSN 15375110  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 197 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 76-90  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ