2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาทิตย์ ภูผาผุด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARTHIT PHUPHAPHUD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 52/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเทคนิคการวัดผลผลิตน้ำตาลและพลังงานของอ้อยลำในแปลงโดยตรง โดยใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of the directly measuring technique for sugar yield and energy content of sugarcane stalk on field using portable-NIR instrument 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 613/2562 ลว. 6 สิงหาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 616/2562 ลว. 6 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 สิงหาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 837/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯ ที่ 846/2561 ลว.14 กันยายน 2561