2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สายสุดา คำสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAISUDA KHAMSOOK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) TEACHER'S CUTURAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT 
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 1.1 (ปกติ) โทรศัพท์ 0832204698 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.578/2561 ลว. 13 กันยายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2561 ไม่ผ่าน U ต้น/2561 ลว. 1 พ.ย. 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 163/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2562 ผ่าน S ปลาย/2561 ลว. 1 มี.ค 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.581/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2562 15 % ส่งผ่านระบบ ภาคต้น 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 มีนาคม 2563 เปลี่ยนชื่อผ่านระบบ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี คำสั่ง ศศ.บศ. 470/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ.404/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562