2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050017-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลันดา พจนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHALUNDA PODJANA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล อัตโนมัติแบบเรียลไทม์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATIVE COMPETENCIES TOOL FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH REAL-TIME AUTOMATIC DIGITAL PLATFORM 
รายละเอียด การวัดและประเมินผล ป.เอก โทรศัพท์ 0834974265 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 ตุลาคม 2563 14% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.754/2564 ลว. 14 กันยายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง เปลี่ยนนจาก ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร (650931417488)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร