2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปราโมทย์ โสภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAMOTE SOPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ลักษณะข้อสอบที่มีคุณภาพและมีความยุติธรรมทุกกลุ่มผู้สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้เงื่อนไขความยาวแบบสอบและขนาดตัวอย่างต่างกัน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) An Item Characteristics Analysis of Quality and Fairness for all Testee Groups of The Ordinary National Education Test (O-Net) Under Different Test Length and Sample Size Conditions. 
รายละเอียด การวัดและประเมินผล ป.เอก / โทรศัพท์ 0876555118 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 459/2563 ลว. 14 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2563 12%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-