2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050021-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วัลลยา โคตรนรินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WALLAYA KHOTNARIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิจัยของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT MODEL OF EVALUATION AND GIVING FEEDBACK TO IMPROVE RESEARCH COMPETENCY OF TEACHER UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA NORTHEASTERN 
รายละเอียด ป.เอก วัดผล โทรศัพท์ 0954483108 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.467/2563 ลว. 14 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2563 18% ต้น 63/ รอ อ.ที่ปรึกษาร่วม ลงนาม "รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี"
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-