2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050030-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHOUMY CHANTHALANGSY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHOUMY CHANTHALANGSY
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 145/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) หลักสูตรพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติสำหรับครูสอนสาขาวิชาครูประถมศึกษา วิทยาลัยครูสาละวัน แห่ง ส ป ป ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE CURRICULUM OF CLASSROOM RESEARCH DEVELOPMENT FOCUSING ON PRACTICING FOR PRIMARY TEACHER AT SALAVANE TEACHER TRAINING COLLEGE OF LAO P.D.R 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ปกติ โทร 0902090520/+8562022001578 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 11 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 145/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มีนาคม 2563 "U" ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จัดสอบเมื่อ ภาคปลาย 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.094/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2563 "S" ครั้งที่ 2 ผ่าน จัดสอบเมื่อ ภาคการศึกษาพิเศษ 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.462/2563 ลว. 14 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 กันยายน 2563 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ คำสั่ง ศศ.บศ.825/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส