2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050039-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สำเร็จ นางสีคุณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUMREJ NANGSEKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 87/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตัวบ่งชี้ DISRUPTIVE LEADERSHIP สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT INDICATORS OF DISRUPTIVE LEADERSHIP FOR SCHOOL ADMINISTRATORS 
รายละเอียด ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.485/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 ตุลาคม 2563 ผ่าน S เมื่อ ต้น/2563 ลว. 5 ตุลาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.048/2564 ลว. 19 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2564 Turnitin 17%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ เปลี่ยนจาก รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ 650931417541
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ ยื่นเรื่องผ่านระบบ มาเพิ่ม 30 กย 63