2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617070019-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิชิต ทาร่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WICHIT TARON
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบอิมมูโนเซนเซอร์สำหรับตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Development of Immunosensor System for Liver Fluke Screening 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 ตุลาคม 2562 คำสั่งที่ 1750/2562 ลว 9 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 493/2563 ลว 19 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2564 คำสั่งที่ 703/2564 ลว 17 พฤษภาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 7 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 24 มิถุนายน 2564
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 10 ตุลาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1437/2561 ลว 10 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ AuNPs-LISA, an efficient detection assay for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen in urine 
ชื่อวารสาร Talanta 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
ISBN/ISSN 0039-9140  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 November 2019 
ปีที่   ฉบับที่ 209 
เดือน Mar  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 120592  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ A fluorescence AuNPs-LISA: A new approach for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection with a simple fluorescent enhancement strategy by surfactant micelle in urine samples 
ชื่อวารสาร Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 13861425  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 February 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 254 
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 119633  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ