2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617080015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LE NGOC QUANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LE NGOC QUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 162/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรู้สำหรับองค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Knowledge Management Model for Non-Profit Sector in Thailand 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 707/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 707/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน