2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617100002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวดี กันพิพิธ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAWADEE KANPIPIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ไฮโดรเจลต้นแบบจากเซริซินเพื่อการนำส่งสารสำคัญจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงสำหรับผิวหนัง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The prototype of sericin hydrogel to deliver the active compounds from purple waxy corn cob extracts (Zea mays L.) for skin model 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 มกราคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ คำสั่งที่ 144/2561 ลว.29ส.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-