2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220042-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ยสพรรณ พันธะศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. YOTSAPAN PANTASRI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 139/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The development of a music activity model for well-being for the elderly in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 23 มิถุนายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 มกราคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 มีนาคม 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะ ที่ 211/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งคณะ ที่ 211/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ สภาพและความต้องการในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ของผู้สูงอายุในประเทศไทย  
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ISBN/ISSN 0857-0884  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ แนวทางการใช้กิจกรรมดนตรีสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
ISBN/ISSN 2651-0944  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2566 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม- ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ แนวทางการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ 
ชื่อวารสาร แก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารแก่นดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2773-9155  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2553 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม- ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 59-76  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ