2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617410002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณชยุต จันท์โชติกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANSHOTIKUL NACHAYUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงสีของไส้กรอกด้วยผงฟักข้าวและใบกระเทียม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Improving color of sausages using gac fruit and garlic leaf powders 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 41/2563 ลวท. 26 พ.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 45/2563 ลวท. 8 มิ.ย. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บังอร เหมัง คำสั่งคณะวิทยาศษสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 15/2562 ลว. 28 มีนาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-