2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020038-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนาธิป แวทไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANATIP WATTHAISONG
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 47/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับอัลกอริทึมเคมีน โดยใช้การหาวิธีที่ดีที่สุด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ADAPTATION OF THE K-MEANS ALGORITHM USING OPTIMIZATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 661/2563 ลว 21 ต.ค. 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 178/2564 ลว 31 มี.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 484/2563 ลว 3 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-