2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040115-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กวิน ตรีกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KAVIN TRIGUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบูรณาการเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบภูมิสารสนเทศลำดับชั้นร่วมกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาสายทางของถนนผังเมืองของเมืองขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTEGRATION OF AHP-GIS AND LAND USE/COVER CHANGE ANALYSIS FOR PRIORITIZATION OF URBAN ROAD DEVELOPMENT IN KHON KAEN CITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 769/2563 ลว.18 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะที่ 529/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะที่ 529/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563