2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625040116-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วงศกร ฮาดวิเศษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WONGSAKORN HATWISET
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 115/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างช่องจราจรกับการใช้ความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคล 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN LANE WIDTHS AND PASSENGER CAR SPEED 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 740/2563 ลว.9 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 2 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 พฤษภาคม 2565 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 177/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะฯที่ 18/2563 ลว. 3 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างช่องจราจรกับการใช้ความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคล 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN ISSN 1686-9664  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ