2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขวัญจิรา ชัยมูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KWANJIRA CHAIMOON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบไร้รอยต่อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC EXPLANATION SKILLS AND SCIENTIFIC MOTIVATION OF HIGH SCHOOL STUDENT THROUGH STEM SEAMLESS LEARNING. 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.587/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2564 Turnitin 15% ภาคต้น 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 ธันวาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 820/2565 ลว. 14 ธันวาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 26 ธันวาคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 มีนาคม 2566 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรชวัล ชายผา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์