2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050008-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. น้ำทิพย์ ศรีตะวัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAMTHIP SRITAWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสามารถในการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบไร้รอยต่อ (Seamless STEM Learning) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GRADE 10 STUDENTS’ SCIENTIFIC EXPLANATION AND SCIENTIFIC ATTITUDES ABOUT NEWTON’S LAWS OF MOTION THROUGH SEAMLESS STEM LEARNING 
รายละเอียด 4+2 ฟิสิกส์ โทรศัพท์ 0637276655 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.586/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 ธันวาคม 2563 20% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-