2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พสธร มีแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHOTSATHON MEEKAEW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในบริบทชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EMBEDDED FORMATIVE ASSESSMENT AS LEARNING OF STUDENTS IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ป.โท ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.565/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2564 Turnitin 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-