2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050099-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัคกุล บุตรเคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAKAKUL BUDKEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 9/2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยสมรรถนะในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A CHINESE COMMUNICATIVE COMPETENCY DIAGNOSTIC TEST FOR GRADE 10 STUDENTS 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 082-8521437 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 442/2563 ลว.21 ส.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 กันยายน 2563 8% ภาคต้น 2563 / นศ.แจ้งสอบ 3กย แต่ในใบแจ้งสอบ 31 สค 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ.368/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-