2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050111-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรพัฒน์ เตาะอ้น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAPAT TOHON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ผลการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LESSON PLAN BY STUDENTS’S MATHEMATICAL PROFICIENCY TEST ANALYSIS 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 295/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2564 10% ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ.352/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-