2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050121-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หทัยรัตน์ สุรางค์กุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HATHAIRAT SURANGKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 35/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ดิจิตอลบอร์ดเกม เพื่อพัฒนาความ เข้าใจมโนมติ แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์และการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Implementation of Digital Board Game Inquiry to Improving Student’s Conceptual Understanding, Science Motivation and Scientific Explanation in Simple Harmonic Motion of Grade 10 students 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.บศ.059/2564 ลว. 19 มกราคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2564 Tutnitin 24%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-