2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050145-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภัทรชญา ดาทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATCHAYA DATHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้หนังสือภาพสามมิติร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPING POP UP BOOKS IN ACTIVITIES DAILY LIVING OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN CONJUNCTION WITH PRACTICE 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.532/2563 ลว. 13 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2563 11% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.245/2564 ลว. 20 พ.ค.2564
F แจ้งผลสอบ 19 มิถุนายน 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง คำสั่ง ศศ.บศ. 299/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์