2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050150-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. แก้วอรุณ เหล่าศรีคู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAEWARUN LAOSRIKU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการตอบตามความปรารถนาของสังคม ต่อคุณภาพของแบบวัดจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF SOCIALLY DESIRABLE RESPONDING ON QUALITY OF MORAL TEST FOR GRADE 4 - 6 STUDENT 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 440/2563 ลว.21 ส.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 กันยายน 2563 Turnitin 8%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ.370/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-