2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050153-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นรินญา กิวิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NARINYA KIWILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิจัยออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาและการรายงานผลเป็นรายบุคคล เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGN AND DEVELOPMENT RESEARCH OF COGNITIVE DIAGNOSTIC TEST AND PERSONALIZE REPORT ON PERCENTAGE TO SOLVE THE PROBLEMS OF FRACTIONS FOR GRADE 6 STUDENTS 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 0935098535 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.429/2563 ลว. 17 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 13 กันยายน 2563 12%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส คำสั่ง ศศ.บศ.377/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-