2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060028-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วนิดา เข็มพิมาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WANIDA KHEMPHIMAI
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 165/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการเบื่ออาหารในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF PROGRAM FOR PROMOTING SELF- MANAGEMENT OF POOR APPETITE IN OLDER PEOPLE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 13/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-