2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060038-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทวีทรัพย์ จูมศิลป์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TAWEESUP JOOMSIL
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโปรแกรมอบรมอาหารสุขภาพสำหรับถวายพระสงฆ์ ในเขตเทศบาลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF HEALTHY FOODS TRAINING PROGRAM FOR OFFERING TO MONKS AT RATTANAWARISRICHAROEN MUNICIPALITY, HUATAPHAN DISTRICT, AMNATCHAROEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 17/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-