2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625070005-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โอบนิธิ ดรละคร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. OABNITHI DORNLAKORN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ฤทธิ์การป้องกันทางระบบประสาทของกรดคาเฟอิคต่อความบกพร่องของการสร้างเซลล์ประสาท และความจำ ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอล-เมไธโอนีน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Neuroprotective Effect of Caffeic acid against Hippocampal Neurogenesis and Memory deficits in Adult Rats induced by L- Methionine 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2563 คำสั่งที่ 1909/2563 ลว 22 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 สิงหาคม 2564 คำสั่งที่ 1332/2564 ลว 19 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 535/2563 ลว 8 เมษายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ คำสั่งที่ 535/2563 ลว 8 เมษายน 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลป้องกันทางระบบประสาทของกรดคาเฟอิคต่อความบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแอล-เมไธโอนีนในหนูแรทโตเต็มวัย 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Neuroprotective Effect of Caffeic Acid against Hippocampal Neurogenesis and Memory Deficits in Adult Rats Induced by L- Methionine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่43 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 43  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract