2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625070029-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราธิป รวมธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARATHIP RUAMTHAM
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 147/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 147/2021 on November 30, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) สัดส่วนของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีการติดเชื้อวัณโรค หลังการเฝ้าระวังการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคในระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Proportion of medical laboratory workers who latent tuberculosis infection after 1 year post-exposure to tuberculosis in a hospital of northeastern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 506/2563 ลว 26 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 258/2565 ลว 7 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 26 เมษายน 2565 สอบผ่าน แบบมีแก้ไข ผลสอบคือ Good
F รับรองการแก้ไข 29 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤษภาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 867/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 867/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Latent Tuberculosis Infection One Year After Exposure Among Hospital Laboratory Workers 
ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Office of the President, Research Administration Division Khon Kaen University. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 April 2022 
ปีที่ 28  ฉบับที่
เดือน May-june  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ