2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625070029-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราธิป รวมธรรม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARATHIP RUAMTHAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สัดส่วนของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีการติดเชื้อวัณโรค หลังการเฝ้าระวังการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคในระยะเวลา 1 ปี ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Proportion of medical laboratory workers who latent tuberculosis infection after 1 year post-exposure to tuberculosis in a hospital of northeastern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 506/2563 ลว 26 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 867/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 867/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563