2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020056-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัชณ์ณภัส ณัฐคันธพจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATHNAPHADS NATHKHAANTHAPHOT
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 8/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์สารสกัดข้าวเหนียวดำ และผลิตภัณฑ์จากการหมักเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS OF BLACK GLUTINOUS RICE EXTRACTS AND FERMENTATION PRODUCTS FOR COSMETIC INGREDIENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 716/2563 ลว 23 พ.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มกราคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 21/2564 ลว 11 ม.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 975/2562 ลว 17 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปวีณา พงษ์ดนตรี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 772/2563 ลว 23 ธันวาคม 2563