2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627030005-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. ABIL DERMAIL ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ABIL DERMAIL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 142/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสายพันธุ์แฮพพอยด์และการปรับปรุงการชักนำแฮพพอยด์ในข้าวโพดเขตร้อน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Haploid Inducer Lines and Improvements of Haploid Induction for Tropical Corn Breeding 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤษภาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พลัง สุริหาร เสนอย้อนหลัง 31/7/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว คำสั่งที่ 130/2563 ลว 24 มี.ค. 2563