2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050011-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. คณิตา ปามุทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANITA PAMUTA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความเชื่อของครูเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A Development of Teacher’s Self-Efficacy Beliefs in Lesson Study and Open Approach Context 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.062/2564 ลว. 27 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2564 ผ่าน S ปลาย/2563 ลว. 16 มีนาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 044/2565 ลว. 19 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 21 กุมภาพันธ์ 2565 14% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ที่ บศ.609/2563 ลว.22 ธ.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ