2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050034-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KILAYSONE ASAI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KILAYSONE ASAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาครูของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPING A TRAINING COURSE FOR ENHANCING MORALITY AND ETHICS OF STUDENT TEACHERS, CHAMPASACK UNIVERSITY, LAO PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 034/2564 ลว. 14 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2564 ผ่าน S ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคปลาย 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 811/2564 ลว. 2 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 ธันวาคม 2564 11% ภาคปลาย 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.014/2565 ลว. 23 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 3 กุมภาพันธ์ 2566 Excellent
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 กุมภาพันธ์ 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 มีนาคม 2566 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 มีนาคม 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ คำสั่ง ศศ.บศ.089/2564 ลว. 11 มี.ค. 64 (CODE : 417837) เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ