2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050037-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. XAYAPHONE PHIMMASONE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. XAYAPHONE PHIMMASONE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 149/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด นศ.ได้เปลี่ยน จาก ภาคปกติ เป็น โครงการพิเศษ เมื่อ 11 พ.ย.62 (ภาคปลาย 62) / 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.062/2564 ลว. 27 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2564 ผ่าน S ปลาย/2563 ลว. 16 มีนาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 043/2565 ลว. 19 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี