2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050040-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คุณาธิป จำปานิล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KUNATHIP CHUMPANIN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 116/2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 116/2021 on September 2, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MULI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS AFFECTING TEACHING COMPETENCY GLOBAL CITIZENSHIP OF HIGHT SCHOOL STUDENT 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.746/2564 ลว.25 สิงหาคม 2564 ภาคต้น 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ต้น/2564 ลว. 27 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.009/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 17 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitni 14%
F แจ้งผลสอบ 27 มิถุนายน 2566 Good.
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มิถุนายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.431/2566 ลว.15 มิ.ย. 66 /เกรด กก.คณะ 19พค66
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 กันยายน 2566 เสนอจบ 28 ก.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Components of Teacher Competency in Learning Management to Enhance the Global Citizenship of Secondary School Students: A Qualitative Study 
ชื่อวารสาร NeuroQuantology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร AnKa Publisher 
ISBN/ISSN 1303-5150  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 December 2022 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 20 
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 3632-3641  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ