2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050041-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรวัฒน์ วงษ์คง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRAWAT WONGKHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 81/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) (Pass as in the announcement No. 81/2021 on June 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELLING OF FACTORS AFFECTING ETHICAL COMPETENCY FOR PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE NORTHEAST OF THAILAND 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 ตุลาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.746/2564 ลว.25 สิงหาคม 2564 ภาคต้น 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ต้น/2564 ลว. 27 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.948/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2565 12% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส