2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627210004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จารุวรรณ นภาลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JARUWAN NAPALAI
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศที่ 50/2563 ลว.9 กันยายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน (ครั้งที่1) ตามประกาศที่ 79/2563 ลว. 26 พ.ย.64
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2564 คำสั่งที่ 194/2564 ลว.16 ก.ค. 64
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะ ที่ 124/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัฐการ บัวศรี คำสั่งคณะ ที่ 182/2564 ลว.9กรกฎาคม 2564