2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627210006-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิดา แสวานี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHOLTHIDA SAEWANEE
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 105/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของนวัตกรรมตราสินค้า กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทแกดเจ็ตในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF BRAND INNOVATION: A CASE OF MOBILE PHONE AND SMART GADGETS IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศที่ 50/2563 ลว.9 กันยายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน (ครั้งที่1) ตามประกาศที่ 79/2563 ลว. 26 พ.ย.64
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2564 ตามคำกสั่งคณะที่ 191/2564 ลว.16 กรกฎาคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2564 สอบผ่าน (Pass)
D อนุมัติเค้าโครง 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ GS form
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2565 ตามคำสั่งคณะที่ 111/2565
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2565 สอบผ่าน (Exellent)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะที่ 126/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Antecedents and Consequence of Brand Innovation of Online Food Delivery 
ชื่อวารสาร Uncertain Supply Chain Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Growing Science 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 March 2022 
ปีที่ 10  ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ