2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นรเศรษฐ์ อุดาการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NORRASATE UDAKARN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตาม<strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 93/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong>) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดคอนเสิร์ตทางการศึกษาตามแนวคิดของเลนนาร์ด เบิร์นสไตน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Educational Concert based on Leonard Bernstein method for primary students in Schools under The Church of Christ in Thailand in Chiang Mai. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2563
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 มิถุนายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 24 พฤษภาคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 มิถุนายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะที่ 135/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะที่ 61/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ญี่ปุ่น: ดนตรีกับการพัฒนาศีกยภาพมนุษย์ 
ชื่อวารสาร แก่นการดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2773-9155  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 77 - 94  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ