2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220024-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RUEANGSAK PHADTHAWARO
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) เรือไฟ : รูปแบบและสุนทรียภาพในประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Illuminated Boat : Forms and Aesthetics in Nakhon Phanom's Illuminated Boat Festival to Create Contemporary Painting 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6 เมษายน 2563 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 14 มิถุนายน 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 กันยายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คำสั่งที่ 41/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง คำสั่งที่ 41/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564