2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040022-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกียรติขจร แก่นลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KIETKHAJORN KAENLA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 123/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 123/2022 on September 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การบริหารจัดการขยะในโครงการก่อสร้าง เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) WASTE MANAGEMENT IN CONSTRUCTION PROJECTS TO REDUCE EMISSION OF CARBON DIOXIDE : CASE STUDY OF RAIL SYSTEM CONSTRUCTION PROJECTS IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 30 มีนาคม 2564 ลว. 30 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2564 อนุมัติ
F แจ้งผลสอบ 30 กันยายน 2565 GOOD
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2565 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 446/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั่งคณะฯที่ 842/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ