2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635040038-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วริศรา ตันติรัตนานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VARISARA TUNTIRATANANON
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 2/2567 ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2567) (Pass as in the announcement No. 2/2024 on January 3, 2024) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประยุกต์ใช้หลักการของ BCG เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน อย่างยั่งยืน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) AN APPLICATION OF BCG PRINCIPLE FOR MANAGING COMMUNITY INFRASTRUCTURE SUSTAINABILITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 102/2565 ลว.22 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 8 เมษายน 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2567 คำสั่งคณะฯที่ 123/2567 ลว. 4 มีนาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 22 มีนาคม 2567 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั่งคณะฯที่ 845/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจอุปสรรคของการบริหารการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เชิงพื้นท 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา E-ISSN 2672-9636 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2567 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ