2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050076-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิวพร พลพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIVAPORN PONPAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอภิปัญญาร่วมกับสื่อวีดิทัศน์พร้อมคำบรรยายเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการตระหนักถึงกลวิธีอภิปัญญาของผู้เรียน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HARNESSING THE USE OF VIDEOS WITH SUBTITLES WITHIN METACOGNITIVE APPROACH TO IMPROVE STUDENTS’ LISTENING COMPREHENSION PERFORMANCE AND METACOGNITIVE LISTENING AWARENESS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 818/2564 ลว.8 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2564 Turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. Roderick Julian Robillos
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. องอาจ นามวงศ์