2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050082-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทิวัตถ์ นุ่มมีศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THIWAT NUMMEESRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 28/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ C3 Framework ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง(Flipped Classroom) รายวิชา ส 32103 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF SELF-CONFIDENCE USING THE C3 FRAMEWORK LEARNING MANAGEMENT WITH FLIPPED CLASSROOM TECHNIQUES IN THE S 32103 SOCIAL STUDIES COURSE IN GRADE 11 STUDENTS AT MATTAYOMTALADYAIWITTAYA SCHOOL, KHON KAEN 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 742/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2564 Turnitin 12%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 เมษายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.106/2565 ลว. 12 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 12 ก.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ C3 Framework ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง(Flipped Classroom) รายวิชา ส 32103 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ